RODO

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/będą Państwa dane osobowe jest przedsiębiorstwo P.H.U WASKO Dariusz Rostankowski, 82-500 Kwidzyn, Mareza, ul. Długa 17. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności przedsiębiorstwa.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorstwo P.H.U WASKO Dariusz Rostankowski, 82-500 Kwidzyn, Mareza, ul. Długa 17;

2. Dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 6 ust 1 lit. bi c RODO w celu:
- Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy,
- Wypełnienia obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO) w celunawiązania lub zachowania relacji biznesowych.

3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcjiw sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłądowych;

6. Posiada Pani/Pan:
* prawo dostępu do treści swoich danych, 
* prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, 
* prawo do przenoszenia danych, 
* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
* prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

11. Administrator dokłąda wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.